Paknam Dentist

Contact Details

Physical Address

Categories

About Paknam Dentist

kaarcchadfanhaamiaidephiiyngephuue`khwaamswyngaam`yaangediiyw haakhmaaythueng`naamayophrngpaakaelafankh`ngkhneraaodythawaipdwy ephraaahlaaykhnaimmiipmfanyuuendaanhnaa aetcchamepnt`ngcchadfan

raakhaacchadfannankhuenkabwithii epntnwaa raaycchaayainkaardadfanaebbaissuungkwaakaardadfanaebbaisehlkdadfan
fanehyinephraaaekhaaokhrngfankabkraduukdaanain t`ngcchadfanodydadfandwyehlk

khnthiifanehyinmanekiiywkabokhrngkhaakrraikrdwycchamepnt`ngcchadfan ekhaaokhrngfankabkraduukthiir`ngrabfan baangkhnfanyuuenephraaaokhrngebuue`nghlangt`ngdadfandwyehlkdadfan

aelat`ngekliiykhaanghlangdwy thiichaa chaat`nhlang

thuue`waaepnekhsphuupwythiit`ngaichwithiicchadfandwyehlkdadfan

ekhsthiit`ngcchadfanodyaichehlk swnmaakepnfanlm epnkaardadfankraam khuue` dadfanthangpaak thaacchadfanaihtangtrnghruue`eriiyngkankhuenmaaaelw cchadiikwaadadfanaebbais swnaihykhnaikhaimruutawwaamiipayhaanii

baangthaanfanlmmaak+ aimmiifanswnhlangely ekhaakdamrngchiiwit`yuuaid chinhuuchintaakabsphaaphaebbnan aeteraat`ngmungduurayayaawaihphuupwy ephraaaeraaruuwaakaarkadsbfanaebbnan ainphaakhhnaacchaeliiywmaaswnhnaamiiphlt`fankhaanghnaaaen+ aelacchamiiphlt`klaamenuue`bdekhiiyw
kaarcchadfanodyaichehlkdadfanehmaaasamhrabkhnpwythiimiipayhaaokhrngfant`nhlang t`ngprabephuue`aihfankhbekhiiywaid aelakaaraichlwdrangnan t`ngrangthangpaak fankhaanghnaakcchathuukdadaipdwy dangnancchuengt`ngehnlwdbnfanswnhnaa baangkhn`aacchekrngwaathamaihesiiybukhlik kh`phsaanaichwithiicchadfanaebbaissamhrabhnaaaidaihm

aimaidkhrab ephraaalwdmant`ngaichthangpaak ekhymiikhnaikhklaawdangniiehmuue`nkan b`kthurakaarngaanaisehlkaelw`aplaksn phmkaecchkaecchngwaat`ngy`maihsakphakhnueng ephuue``naamayfanepnhlak

cchudaekhngkh`ngehlkdadfankkhuue` cchadaidthukruupaebb aimwaafanyuuen, fanehluue`mek, fankadkhl`m, fankadeb, fanhaang, fansbluek, fansbepid, hruue`fanphabraenranaadkhaangain ~l~ lwdehlkhnwngaidhmd `iikthangraakhaacchadfandwyehlkky`meyaakwaacchadfanaebbaisdwy

ephraaaehlkmiihlaayaebb aetlakhnaad miiphlkrathbt`aerngkh`ngehlk yaangthiirang aebrkekt (bracket) thiiais ekiiywhmd thamaihraakhaacchadfanthuukkwaa

aetmancchaekhuue`ng chuengduuaelaid thiimiipayhaamaaksudkhuue` thaathamkhwaamsa`aadaimdii fancchaphu
thamkhwaamsa`aadkh`nkhaangcchalambaak`yuu phmecch`pracchamkhrab dadfanaelwfanphu aimaichaekhphaayainnakhrab hnaakphu mancchaphutrngr`b+ ehlk kkh`yprabprung`udaip aetaimt`ngklawkhrab thrrmchaatiphiwfancchaaeksraangtawe`ng

Paknam Dentist - Logo