Neolife

Contact Details

Physical Address

Categories

About Neolife

niio`ailf (neolife) ``nailn suuthwiipe`echiiy
kaawsuunwatkrrmaihm kh`ngkaarkhyaayekhruue`khaay "aichrabbptibatikaaraethnkhun 24 chm." kabsudy`dkaartlaadaebbduengduud
aimt`ngchakchwnkhn aimt`ngchuue`raaychuue`othrtuue`khn aimt`ngaillaawngsaakhnaayaatiephuue`nph`ng aimt`ngphbkabkhamaimy`mrab`yaangeynchaa`iikt`aip! dwykaartlaadaebbduengduudcchachwyaihthaanmiienginraayaidt`eduue`n 6-7 hlak ainrayaewlaaephiiyng 1-2pii

phiessemuue`khunsmakhrniio`ailf (Neolife) wannii
1.ewpaichtsamercchruupthiiphr`maichngaan
2.h`ngprachum``nailn
3.quotes on liferabbsngkh`muul`atonmati 24 chm.
4.s`nkaartlaadthiiaihphlsuungsud
(fueks`nthukkhant`naemaimekhythamngaan``nailnmaak`n )
5.chwycchadkaarthiimngaanaela`brmthamkaartlaadaebbphuuchamnaay

dwyrabbniicchathamaihthaansaamaarthephimprimaanekhruue`khaay luuemkhwaamlambaakthiiekhyepn ainkaardameninngaanthurkicchkh`ngkhun niikhuue`khwaamlabthiiphuunamthukbrisathaimphuengprasngkhaihkhunruu

aephnkaartlaadniio`ailf (neolife) khaasmakhrainkaarekhaarwmkabthiimngaanniio`ailf (neolife) aithy``nailn 20 baath
khwaamaetktaangrahwaangkaarsmakhrekhaarwmthurkicchaebb 1 suuny, 3 suuny aela 7 suunythurkicch kaarsmakhrekhaarwmthurkicchniio`ailf (neolife)aebb 1 suunythurkicch khunsaamaarthrabraayaidsuungsud 3 khan/wan
khaaennrwm 320 PV
rabenginaidsuungsud/wan 11,200 baath
rabenginaidsuungsud/sapdaah 11,200 x 7 wan = rabraayaid 78,400 baath
rabraayaidsuungsud/eduue`n 11,200 x 30 wan = rabenginraayaid 336,000 baath
khunsaamaarthkhyaaysaayngaanaid 2 thiim

kaarsmakhrekhaarwmthurkicchniio`ailf (neolife)aebb 3 suunythurkicch
khunsaamaarthrabenginaidsuungsud 3 khan/wan
khaaennrwm 320 PV
rabenginaidsuungsud/wan 11,200 x 3 suunythurkicch rabraayaid 33,600 baath
rabraayrabsuungsud/sapdaah 33,600 x 7 wan = rabenginaid 235,200 baath
rabraayrabsuungsud/eduue`n 33,600 x 30 wan = rabraayaid 1,008,000 baath
khunsaamaarthkhyaaysaayngaanaid 4 thiim

kaarsmakhrekhaarwmthurkicchniio`ailf (neolife)aebb 7 suunythurkicch
khunsaamaarthrabenginaidsuungsud 3 khan/wan
khaaennrwm 320 PV
rabraayaidsuungsud/wan 11,200 x 7 suunythurkicch rabraayrab 78,400 baath
rabenginaidsuungsud/sapdaah 78,400 x 7 wan = rabenginraayaid 548,800 baath
rabraayaidsuungsud/eduue`n 78,400 x 30 wan = rabraayaid 2,352,000 baath
khunsaamaarthkracchaaysaayngaanaid 8 thiim

cchuddiikh`ngaephnkaartlaadniio`ailf (neolife)
aimt`ngraksaay`dthukeduue`n enginraayaidkhuen`yuukabphlngaanthiikhunsasmy`daidainaetlawan lngenginn`yaelaaimmiikhwaamesiiyng epnmrdksuuebth`daipsuuluukhlaanaid raayrabaimmiithiisinsud khunsaamaarthepnecchaakh`ngkicchkaarswntawaid`yaangaenn`n khunsaamaarththamthurkicchaidcchaakthiibaankh`ngkhune`ngodyaich`inet`rent aidth`ngethiiywtaangpraethsfrii

Neolife - Logo